Fråga: Är det tillåtet att betala sin förmögenhetsallmosa (zakat ul mal) innan dess årscykel passerat för att spendera till muslimska föreningar i Europa

All lov och pris tillkommer Gud och vi ber över Hans sändebud och budbärare

Svar: Med anledning av Coronaviruset och besluten att stänga moskéerna och de islamiska center som finns i Europa i syfte att skydda människor från fortsatt smittspridning, och med anledning av regeringars och myndigheters beslut att förbjuda folksamlingar, så har de islamiska center som är verksamma i Europa möts av svåra utmaningar med att täcka sina fasta kostnader och betala ut löner till de anställda. Dessa center och moskéer förlitar sig till stor del på de bidrag de samlar in från moskébesökarna under bönestunderna. Faktum för många moskéer är att bidragen har slutat komma sen de tvingades stänga sina portar samtidigt som de ekonomiska behoven inte har stoppats.

Baserat på detta vänder jag mig till Europas muslimer med vädjan att påskynda utbetalningen av sin förmögenhetsallmosa (zakat ul mal) för två eller flera år för att bidra till moskéerna och de islamiska center i Europa, om förmögenheten uppnått sin mängdgräns och trots att årscykeln inte har passerat. Åsikten att påskynda betalningen av sin allmosa, innan årscykeln har passerat för att täcka ett viktigt behov, är en vedertagen hållning hos majoriteten av de rättslärda. De flesta lärda och rättsskolorna såsom Hanafiskolan, Shafiiskolan, Hanbaliskolan och andra har baserat sin hållning på hadithen som klassas som hasan och som återberättats av al-Tirmidhi att Ali ibn Abitalib (må Gud vara nöjd över honom) sa:

”Abbas, må Gud vara nöjd över honom, frågade profeten, må Guds frid och välsignelse vara över honom, om det var tillåtet att påskynda sin allmosa innan dess tid har infallit och profeten gav honom tillåtelse att göra så”.

Eftersom allmosan är en ekonomisk plikt, så är tidsperioden satt i syfte att underlätta för den som betalar, därför är påskyndandet av betalningen tillåtet på samma sätt som återbetalning av en skuld.

Det finns ingen tvekan om att Europas moskéer och islamiska center befinner sig i ett stort och akut behov av pengar i takt med att insamlingarna slutat komma in. Dessa center betraktas för Europas muslimer som ett grundläggande medel för bevarandet av religionen och insamlingar är i de flesta fall deras ända inkomstkälla. Nu när inkomsterna stoppats i samband med att lokalerna stängts, så har påskyndandet av allmosa till dem blivit en angelägen plikt.

Moskéer och  islamiska center är inkluderade på flera sätt i allmosans kategorier av mottagare såsom; till de som kämpar, för att vinna hjärtan till tron och för Guds sak. Majoriteten av de lärda har också fastslagit att det inte är tillåtet att skicka sin allmosa till ändamål utanför det land man är bosatt i, med undantag för om behoven och mottaggarkategorierna skulle ta slut i det egna landet, då är det tillåter att skicka till utlandet.

Jag vill även uppmana den muslimska allmänheten i Europa att förstärka sina kontinuerliga ekonomiska bidrag till moskéerna i form av gåvor och stöd utöver allmosan. Detta är den prioriterade plikten i vår nutid. Gåvor är dessutom en av vägarna till att stoppa prövningar.

Jag ber Gud att påskynda lösningen för misären, att tillfriskna de sjuka och att ge mänskligheten en undflykt och utväg från den olycka som drabbat oss. Jag ber Gud också att låta synen av hans tecken på jorden vara en anledning till ökad tro, stabilitet och vägledning. Han är den Starke, den Mäktige.

Dr. Khaled Hanafi
Biträdande generalsekreterare för Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning