Loading...
Verksamhet2018-07-18T15:52:04+00:00

Verksamhet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige vill främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och tolerans. Vi vill att kulturell och religiös mångfald blir en tillgång och resurs i samhällsutvecklingen, och att islam ska ses som religion och inte problem. Muslimska generationer i Sverige ska ha möjlighet att skaffa grundläggande kunskaper i islams tro och lära, historia och kultur och för att vår muslimska ungdom ska ha samma möjligheter till integritet och delaktighet som andra ungdomar i Sverige. Upprätthålla och stärkandet av de grundläggande värderingar som samhället vilar på ur det muslimska perspektivet är något prioriterat i vårt interna och externa.

FIFS skall:

  1. Organisera ett centralt kansli för rådgivning och information och samordning av verksamheter föreningar emellan.
  2. Företräda medlemsföreningar hos svenska myndigheter och institutioner.
  3. Vara medlemmarnas officiella språkrör hos den svenska regeringen, svara på remisser och ingå i referensgrupper hos staten eller myndigheterna.
  4. Företräda FIFS medlemmar i internationella sammanhang, d.v.s. konferenser och sammankomster som berör muslimernas intressen i Sverige eller har betydelse för islam i dess vidare bemärkelse.
  5. Bedriva gemensamma projekt med medlemsföreningarna och ge uppdrag till medlemsföreningarna.
  6. Skapa ekonomiska förutsättningar för att förverkliga trossamfundets målsättningar.
  7. Ingå i Islamiska samarbetsrådet och fördela och tilldela erhållna medel till medlemsföreningar i enlighet med fördelningsprinciperna som fastslagits av SST samt vara en länk mellan medlemsföreningarna och SST.
  8. Främja kompetensutveckling inom FIFS och dess medlemsföreningar.
  9. Bevaka samhällsutvecklingen i Sverige samt ge utryck för sina uppfattningar och åsikter och därigenom eventuellt påverka framtida beslut särskilt i frågor som rör muslimernas intressen
  10. Att informera om islam och muslimer samt om islams människosyn i Sverige och ge ut och distribuera islamisk litteratur.

Stöd till medlemsföreningar

FIFS besöker sina medlemsföreningar och är tillgänglig för telefonrådgivning och mejlfrågor alla vardagar från 10.00 – 18.00. Frågorna handlar ofta om styrelsearbete, lokalfrågor och bidragsfrågor och kompetensutveckling.

Krisberedskap

Muslimska organisationers arbete inom krisberedskapsområdet är underskattat. Det finns flera exempel under de senaste åren som visar i praktiken hur muslimska organisationer kunnat dämpa, lugna och trösta och dela av sin kulturkompetens och volontärer vid flera tillfällen då myndigheterna behövt hjälp bl a vid kravallerna i Rosengården och vid Rinkebybranden.

FIFS samarbetar med andra muslimska förbund om krisberedskapsfrågor och har en representant i trossamfundens råd hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Kompetensutveckling av imamer och styrelseledamöter

Styrelseutbildningar

FIFS föreningars styrelseledamöter kan få utbildning i styrelseteknik samt kassörsutbildning genom samarbetet med Ibn Rushd.

Kompetensutveckling för imamer som är verksamma hos våra föreningar i fårgor som berör vigselrätt, andligvård.