Om Hachim

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Hachim skapat 35 blogginlägg för.

Gemensamt uttalande av Förenade Islamiska Föreningar i Sverige och Judiska Centralrådet

Vi är bestörta över den senaste tidens våldsamheter som invånarna i den heliga staden Jerusalem och resten av landet utsätts för. Invånarnas folkrättsliga rättigheter måste upprätthållas utan några som helst kompromisser. Heliga platser för muslimer, judar och kristna och andra civila mål ska respekteras och hållas utanför konflikterna. Vi står enade mot alla former av islamofobi och antisemitism, och betonar att vi som medborgare i Sverige inte ska krävas på ansvar för något som sker någon annanstans. Tillsammans ber vi för fred och rättvisa.

Mohamed Temsamani, ordförande i Förenade Islamiska Föreningar i Sverige
Aron Verständig, ordförande i Judiska Centralrådet

Gemensamt uttalande av Förenade Islamiska Föreningar i Sverige och Judiska Centralrådet2021-05-20T17:15:12+00:00

Pressmeddelande 20210512: Angående attackerna mot Al-Aqsa moskén

I Guds den nåderikes den barmhärtiges namn

”STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen [Al Aqsa], vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är Den som hör allt, ser allt.” Koranen [17:1]

Al-Aqsa moskén i Jerusalem och dess omgivande område som omnämns i Koranen är en välsignad plats med en särskild status i islam. I över 14 år av islams tidiga historia var Jerusalem böneriktningen, Qibla, på samma sätt som Mecka är idag. Det var också dit sändebudet frid vare med honom ärades med en nattlig resa i syfte att bland annat tröstas efter en lång period av tuffa prövningar. Tre moskéer anses ha en status och en helighet som utmärker sig från andra böneplatser i världen. Den heliga moskén i Mecka, profetens moské i Medina samt Al Aqsa moskén i Palestina. För muslimer är det ett brott i sig att Al Aqsa moskén är under ockupation, och som muslimskt samfund i Sverige gör det oerhört ont i våra hjärtan att bevittna de senaste dagarnas fruktansvärda händelseutveckling i den heliga staden Jerusalem.

Det finns ingenting som legitimerar ockupationen och än mindre den apartheidpolitik som har bedrivits av den under flera decennier. Historiskt har Jerusalem varit en stad som samlat de stora abrahamitiska religionerna och dess följare. Att tvångsförflytta palestinier och rensa staden från sin historiska identitet gynnar extremisterna och ger de vatten på sin kvarn. Fred och samlevnad mellan de abrahamitiska religionerna uppnås inte genom etnisk rensning eller attacker mot helgedomar under deras högtider medan människor befinner sig i bön, därför ska vi – religiösa ledare, säga ifrån när allvarliga brott som riskerar att rasera det interreligiösa samarbetet äger rum. Vi ska göra skillnad mellan den som utövar religionen och den som bedriver egen extremistisk agenda i religionens namn. Vi vet att den israeliska ockupationen inte representerar det gudomliga budskapet som Gud nedsände till Moses.

Vi vill med anledning av den senaste tidens rapporteringar uppmana Sveriges regering och samtliga politiker som på något sätt kan påverka situationen i Palestina, genom politiska och diplomatiska åtgärder, att omedelbart agera. Vi önskar att samtliga medmänniskor därute, oavsett etnisk tillhörighet och religiös trosuppfattning, att ansluta sig i solidaritet med det palestinska folket som i drygt 73 år har levt under illegal ockupation.

Slutligen vill vi uppmana samtliga muslimer i Sverige att ansluta till bön i sina hem och be Gud att underlätta för våra syskon i tron och att det palestinska folket en dag snart ska få smaka på rättvisa genom att leva ett liv fritt från ockupation, förtryck, apartheid och förnedring.

Stockholm 2021-05-12
FIFS styrelse

Kontakt: Mohamed Temsamani info@fifs.se

Pressmeddelande 20210512: Angående attackerna mot Al-Aqsa moskén2021-05-12T09:30:13+00:00

Pressmeddelande 210401: Ytterligare en studie som delges regeringen i syfte att handlingskraftigt vidta åtgärder mot islamofobin

Brottsförebyggande rådets studie som tagits fram på uppdrag av regeringen och publicerats 31 mars 2021 bygger vidare på och bekräftar tidigare forsknings och rapporters slutsatser: att islamofobiska hatbrott ökar, att de sker i hela samhället och att de drabbar hårdast alla som på ett synligt sätt uppfattas som muslimer!

På Förenade Islamiska Föreningar i Sverige tar vi på daglig basis emot samtal och meddelanden från våra församlingar och föreningar om hur våra medlemmar upplever utsattheten som så tydligt och detaljerat beskrivs i BRÅ:s studie. Vi ser också hur klimatet hårdnat konstant de senaste 10 åren i frågor som rör islam och muslimer. Under veckan fick vi ta del av Malmö stads rapport om den digitala staden och hur hatet aggressivt angriper olika minoriteter. Studien visar bland annat att 97% av hatbrottsoffren på Flashback och 75% av de på Facebook är personer som uppfattas som muslimer!

Vår rapport om moskéers utsatthet från 2018 visar också mycket bekymmersamma siffror. Att sex av tio muslimska bönelokaler har utsatts för fysiska angrepp, att två tredjedelar av landets muslimska församlingar har mottagit hot och att åtta av tio representanter för muslimska föreningar upplever att det finns en hotbild mot landets moskéer. Bara under förra veckan noterade vi två nya attacker ena mot moskén i Norrköping och den andra mot moskén i Vetlanda.

 • Det här är en situation som inte på något sätt kan uppfattas som förenligt med hur vi vill att Sverige som land ska vara, eller förenligt med hur våra grundlagar är formulerade: att respektera allas lika värde samt skydda den enskilda människans frihet och värdighet, säger Mohamed Temsamani, ordförande för FIFS.
 • Veckans rapporter är ytterligare hjälpmedel som delges regeringen i syfte att handlingskraftigt vidta åtgärder mot islamofobin och dess uppenbara konsekvenser mot Sverige som demokrati, tillägger Mohamed Temsamani.

BRÅ:s studie avslutas med ett antal åtgärdsförslag som bland annat lyfter upp trossamfunden och moskéerna som viktiga samverkans partner för att nå ut med värdefullt budskap och bidra till förebyggandet av hatbrott. Det är ett arbete som vi redan bedriver och är gärna fortsatt delaktiga i.

FIFS styrelse
Stockholm den 1:a april.

Kontakt: info@fifs.se eller 08-50910924.

Pressmeddelande 210401: Ytterligare en studie som delges regeringen i syfte att handlingskraftigt vidta åtgärder mot islamofobin2021-04-01T18:22:16+00:00

Ramadan infaller den 13:e april 2021

All tacksamhet tillkommer Allah och fred och välsignelser över profeten Mohammad. Sveriges Imam Råd tar tillfället i akt, att under dessa heliga dagar påminna om att hålla ett fast grepp om Guds räddningslina och inte låta oss splittras. Allah SWT säger i Koranen:“Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! Minns Guds välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder”. [Al-Imran 103]. Vi ber Allah den Allsmäktige att acceptera allas fastan och bön och goda gärningar och gör denna välsignademånad en månad som kommer med godhet, lätthet och barakah.

Rådet tar tillfället i akt för att meddela Ramadans och Shawwals början för året 2021 –1442-H:

 •  De villkor som fastställs av Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning i sin resolution som antogs vid dess nittonde ordinarie möte som ägde rum i Istanbul under perioden 8- 12 Rajab1430hijri/ 30 juni- 4 juli 2009.
 • Baserat på vad som beslutats av det internationella fiqh rådet i sin resolution nr.18 somantogs under tredje konferensen år 1986, från det första mötet om gemensam hijri kalender som hållits i Istanbul under perioden 26-29 dhil-Hijjah 1389 hijri / 27-30 november år 1978.
 • Resolutioner från världskonferensen om fastställandet av måncykler mellan de lärda och astronomer som anordnats av fiqh rådet tillhörande Muslimska Världens Förbund, som ägde rum i Mecka den 19-21 Rabi´awal 1433 hijri/11-13 februari 2012, i vilken ett stort antal lärda, forskare och astronomer deltog.
 •  Det nysläppta utfallet från den internationella islamiska konferensen som behandlade enandet av hijri kalendern, vilken ägde rum i Istanbul mellan 21-23 Shaaban 1437 hijri, motsvarande 28-30 maj 2016. I denna konferens deltog mer än 70 länder representerade av dess tjänstemän, trosministeriet (Al- Awqaf), Fatwa-råd, Foqahaa, sakkunniga samt astronomer mm. Detta utöver de allra flesta Fatwa råd runtom i världen.

  Resolutionen har godkänt en uppsättning grundläggande principer och standarder, de viktigaste är:

 • Principen i plikten att fasta Ramadan är att månaden inträffar med avgörande bevis. Astronomisk vetenskap ger oss informationen i förväg om nymåne och när och varden kan åskådas, och vilket inte kan motsägas.
 •  Ingen hänsyn tas till var månen skådas, för att Profetens hadith (S.A.W) “Fasta när ni skådat den, och bryt fastan när ni skådat den” inte ger en begränsning till var på jorden månen ska skådas. Även profetens SAW hadith, er fasta är dagen ni fastar, och er fitr är när ni avbryter fastan och offerfesten när ni offrar.
 •  I och med nyttjandet av astronomiska beräkningar för tidpunkten av nymånen som kan åskådas därmed kan vi bestämma dagen för månadens början enligt dessa principer:

  1. Att nymånen ska vara minst 15 timmar och 24 minuter gammal, det är tiden mellan nymånen och att åskådliggöra den med blotta ögan vid solnedgången.
  2. Att månens höjd över horisonten är minst 7 grader.
  3. Att månens nedgång är efter solens nedgång med minst 22 minuter.
  4. Att vinkeln mellan månen och solens position är minst 7 grader.

  Baserat på detta meddelar Sveriges Imamråd följande:

  1. Att noggranna astronomiska beräkningar bekräftade att Ramadanmånads nymåne för år 1442 hijri föds kl. 02:31 GMT på måndagen 12 april 2021, vilket motsvarar 30 Sha’ban 1442 hijri. Detta mosvarar kl. 05:31 för Mecka lokaltid.
  2. Det är möjligt att åskåda månen med blotta ögat i flera landet och med teleskop.
  3. Därmed infaller den första dagen av månaden Ramadan för år 1442 hijri/2021 tisdagen den 13:e april 2021.

  Gällande Shawwal månad till år 1442 hijri/ år 2021 så har:

  1. De astronomiska beräkningarna påvisat att nymånen för månaden Shawwal år 1441 hijri föds klockan 19:00 (GMT) på tisdagen den 11 maj 2021 motsvarade den 29.e ramadan. Vilket motsvarar kl. 22:00 Mecka lokaltid.
  2. Därmed går nymånen inte att åskåda på onsdagen den 12 maj, den går däremot att åskåda onsdagen den 12 Maj i Nord och Sydamerika, och det är möjligt att åskåda månen med blotta ögat i flera landet och med teleskop.
  3. Därmed infaller den första dagen av Shawwal (EidAl-Fitr) år 1441 hijri, torsdagen den 13:e Maj 2021 in Sha’ Allah.

  Vi ber Allah att muslimerna mottar denna välsignade månad i tillstånd av godhet, välsignelseoch stolthet. Må Allah acceptera från oss, och våra goda gärningar. All lov och pris tillkommer Allah.

  Sveriges Imamråd
  31:a Mars 2021

Ramadan infaller den 13:e april 20212021-04-01T15:24:39+00:00

Pressmeddelande 201118: Uppdaterade corona rekommendationer med anledning av ökad smittspridning

I Guds Namn Den Allsmäktige, Den Barmhärtige

Smittspridning som rådde i våras medförde stora inskränkningar i vårt samfundsliv. Många moskéer stängde ner helt medan andra fortsatte hålla öppet med begränsad verksamhet som inställd bön, fredagsbön och Eidfirande. I somras började vi se ett hopp i att kunna återgå till en något normalare vardag, moskéer började öppna och viss verksamhet återupptogs inom ramen för de rekommendationer som då gällde.

På senare tid har smittspridningen åter börjat öka i snabb takt och den blev så allvarlig nästan alla landets regioner införde särskilda allmänna råd. Tyvärr har de inte fått önskad effekt i invånarnas beteende och därmed smittspridningen, av den anledningen meddelande regeringen med statsministern i spetsen igår att de sänker maxgränsen för allmänna sammankomster från 50 till högst 8 personer. Begränsningen börjar gälla från tisdagen den 24: november och ska gälla i fyra veckor. De vädjade också till invånarna att de inte bör förekomma någon som helst social samling med fler än 8 personer. Syftet är att bromsa smittspridningen och för att visa solidaritet med sjukvårdspersonal och andra välfärdsarbetare samt att rädda liv.

Det är nu alla vårt ansvar som goda invånare och muslimer att ta vårt enskilda och gemensamma ansvar för att rädda liv på våra medmänniskor samt visa hänsyn och bidra till att sjukvårdspersonal kan utföra sitt arbete under goda förhållanden. På detta sätt kan vi som svenska muslimer bidra till att vårt samhälle kan ta sig inom denna tid av prövning. Detta är något som också som är linje med vår vackra religion och dess barmhärtiga budskap.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att:

 1. Att följa regeringens och ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade kring vad de kommunicerar.
 2. Att ta reda på vilka särskilda allmänna råd som gäller i er region, det är dessa bestämmelser som gäller även om det finns undantag.
 3. Att stänga moskén för alla sammankomster och andra sociala verksamheter, snarast möjligt dock senast den 24:e november.
 4. Att flytta den verksamhet som går till digitala plattformar.
 5. Att sprida denna information till sina medlemmar via sina kanaler och tillgängliga språk.
 6. Vi uppmanar våra enskilda medlemmar att undvika alla sociala samlingar med fler än 8 personer.
 7. Att endast umgås med de personer som ingår i ert hushåll.
 8. Att skydda och visa hänsyn till våra riskgrupper som våra äldre och de kroniskt sjuka.
 9. Att stödja våra moskéer under denna tid av prövning.
 10. Att be Allah swt att lyfta denna prövning.

 

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” [21:83]

Förenade Islamiska
Stockholm den 18 november 2020

Kontakt
Mohamed Temsamani
FIFS ordförande
info@fifs.se

Pressmeddelande 201118: Uppdaterade corona rekommendationer med anledning av ökad smittspridning2020-11-18T09:01:39+00:00

Pressmeddelande 201112: Svenska moskéer har blivit utsatta för, till synes, koordinerade islamofobiska hatattentat!

Under de senaste två dagarna har vi fått uppgifter om att fyra svenska moskéer i Malmö, Eskilstuna och Umeå har blivit utsatta för hatattentat genom brev med vitt pulver, samt typiska islamofobiska hatbudskap som utmålar svenska muslimer som främmande i sitt eget hemland!

”Det här för tillbaka tankarna till 2015 när muslimska församlingslokaler i hela Sverige utsattes för intensiva hat- och brandattentat. Hatet mot svenska muslimer är en nationell angelägenhet och ska behandlas därefter i det offentliga. Just nu upplever inte vi att vår säkerhet tas på lika stort allvar” säger Mohamed Temsamani ordförande för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige.

År 2013 bidrog vi till en rapport som kartlade svenska muslimers situation i Sverige och överlämnade den till FN för att hjälpa det allmänna att se situationen för vad den är. År 2014 var vi med och tog fram en rapport om säkerheten i svenska moskéer. Under 2018 följde vi det med ytterligare en rapport till FN med uppdaterade uppgifter. Samma år tog vi fram en särskild rapport om svenska moskéers utsatthet och säkerhet tillsammans med de övriga muslimska trossamfunden.

Säkerheten för svenska moskéer i Sverige är fortsatt en aktuell fråga som kräver effektiva åtgärder för att säkra att varje individ kan utöva sin grundlagsskyddade religionsfrihet!

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, Stockholm 2020-11-12

 

Kontakt:

Mohamed Temsamani
FIFS ordförande
mohamed.temsamani@fifs.se

Pressmeddelande 201112: Svenska moskéer har blivit utsatta för, till synes, koordinerade islamofobiska hatattentat!2020-11-12T12:59:27+00:00

Nu lanserar vi resultaten av vår coronaenkät

Den pågående pandemin har haft djupgående konsekvenser för världen på globalt, regionalt och lokalt plan. Likt alla andra områden i vårt samhälle har pandemin också påverkat muslimska civilsamhället generellt och trossamfunden samt moskéerna specifikt. Allah välsignelser över oss är många och vi tar en hel del av dem för givet, vem av oss hade trott av vi under större delen av detta år inte skulle ha möjlighet att be och dyrka Allah i våra moskéer som blev en av konsekvenserna av coronakrisen.

Tyvärr blev det inte heller någon kortvarig kris utan har dragit ut på tiden. Vi ville därför skaffa oss en bild hur våra moskéer har drabbats av pandemin. Vi skickade därför ut en enkät till våra medlemsföreningar där de fick besvara ett antal frågor om deras situation. Frågorna berörda bl.a. spridningen av covid-19, ekonomi och den ordinarie verksamheten. Vi har nu sammanställt moskéernas svar i en mindre rapport som vi lanserar idag, du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Vi som trossamfund är väldigt stolta över våra moskéer över hur de har hanterat pandemin, både vad gäller att ställa om verksamheten men också deras engagemang och bidrag till krisberedskapsarbetet lokalt. Vi kan ur rapporten dra följande slutsatser:

 

 1. Moskéerna har varit väldigt ansvarsfulla och följt myndigheternas beslut, rekommendationer och riktlinjer. Många av dem har även vidtagit starkare åtgärder än de som ställts av myndigheter.
 2. Att coronakrisen har medfört ett tydligt inkomstbortfall för våra medlemsföreningar, detta har som konsekvens att en del föreningar har problem med att täcka sina fasta kostnader.
 3. Det finns en överhängande risk att en del moskéer kommer bli tvungna att lägga ner sin verksamhet till följd av det ekonomiska bortfallet. Även trossamfunden är i behov av ekonomiskt stöd för att undvika ett sådant resultat.
 4. Våra moskéers kostnader är jämförelsevis väldigt låga, således behövs inga jättesummor för att rädda trossamfunden från att lägga ner sin verksamhet.
 5. Våra moskéer har varit väldigt aktiva i arbetet mot coronakrisen och dess konsekvenser både nationellt och lokalt. Verksamheterna har gjorts tillsammans med lokala- och nationella myndigheter, andra muslimska föreningar och med övriga föreningar i civilsamhället.

 

Nu lanserar vi resultaten av vår coronaenkät2020-11-10T14:06:57+00:00

Pressmeddelande 201104: Fördömande av terrorattacker

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige fördömer attentaten mot oskyldiga i Nice, Wien, Kabul och i hela världen!

Förra veckan uppmärksammade muslimer i hela världen minnet av profeten Muhammads födelse, fredens budbärare, må Guds frid och välsignelser vara över honom. Han som reciterade Guds ord för mänskligheten: ”…om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet…” [5:32]

Att i samma tid vakna till fasansfulla terrorattentat som utförts av människor som påstår sig följa samma budskap är ett hemskt brott mot budskapet självt och dess sändebud! Våra tankar går till de drabbades familjer, släkt och vänner! Vi ber till Gud att skänka de tålamod och tröst!

Det finns en ständig oro för var hatet kan slå till näst! En synagoga? En kyrka? En moské? Eller ett torg? De frågorna har ingen svar på, men vi vet att vi har en chans att besegra hatet och stoppa det genom att stå enade, mana till förstånd och ansvarsfullhet. Vi får inte reproducera hatets språk, retorik eller tankegods. Vi får inte tumma på våra demokratiska principer och rättssäkerhet! Och än mindre ska vi inte bekräfta hatarnas världsbild genom att, i dessa tider, kritisera varandra eller göra förhastade analyser. En attack mot en synagoga är en attack mot en moské, för att hatarna gör inga skillnader mellan oss. Likaså ska vi inte göra skillnad mellan de!

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att höja vaksamheten och initiera beredskapsplaner för att vara beredda på eventuella händelser i eller i anslutning till sina lokaler. Vi ber till Gud att vägleda oss till det som är rätt och sända Hans barmhärtighet över oss!

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige
Stockholm 20201103

Kontakt
Mohamed Temsamani
mohamed.temsamani@fifs.se

Pressmeddelande 201104: Fördömande av terrorattacker2020-11-04T08:55:12+00:00

FIFS arbete mot och efter Koranbränningen i Malmö

I fredags 28 augusti 2020 lyckades anhängare till det danska antimuslimska partiet Stram Kurs fullborda sina planer på att utföra en antimuslimsk aktion vars syfte var att symbolisera ett stopp av ett påstått muslimskt övertagande av Sverige. Först brände de en kopia av Koranen utanför Rosengård och tog sig därefter till Stortorget där en annan kopia blev sparkad på. Polisen valde till en början att skydda aktionen genom att spärra av hela torget! Vår förening, Islamiska Förbundet i Malmö, polisanmälde rasisterna varpå polisen inledde en förundersökning om hets mot folkgrupp och ett antal individer greps under dagen för samma misstanke.

Om Koranen vore som vilken bok som helst kan man då undra varför islamofober genom tiderna angripit den på olika sätt. Det är självklart inte pappren och bläcket som angrips utan vad Koranen symboliserar och vilka som identifierar sig med den. Vi ser Koranbränningen och sparkandet som ett våldsuttryck mot muslimer som kollektiv. Vi menar därför att denna typ av antimuslimskt våld inte ska ses på något annat sätt än hets mot folkgrupp och bör därmed medföra tydliga fördömanden från politiken samt åtgärder som förhindrar förekomsten av antidemokratiska och hatiska aktioner mot muslimer!

Vi har följt händelseförloppet och haft nära dialog med berörda myndigheter, samt låtit våra lokala föreningar företräda i de lokala formella samtalen. Bland annat har vi varit i samtal med SST, Malmöpolisen och Polismyndigheten på nationell nivå.

Polisen tog flera beslut som vi tolkar positivt, både när rasisternas demonstrations ansökan nekades samt när rasisten Rasmus Paludan blev avvisad från Sverige med ett inreseförbud på 2 år. Polisen och Malmö Stad var också tydliga med att de efterföljande upploppen som skedde på Amiralsgatan utanför Rosengård inte hade några som helst religiösa motiv, vilket stoppade en hel del myter som spreds av olika medier och tyckare!

Vi kommer att fortsätta följa upp utvecklingen genom våra lokala föreningar och även ta upp frågan på nästkommande ISR möte, där ett antal muslimska trossamfund träffas hos SST, Myndigheten för stöd till trossamfund. Bland annat kommer vi att föreslå för trossamfunden att tillsammans finansiera en juridisk studie som forskar i mötespunkterna mellan yttrandefrihet, religionsfrihet och hets mot folk grupp. Och för att öka kunskaperna om aktuella muslimska frågor, både intern inom samfunden och i övriga samhället studerar vi möjligheten att inrätta ett stipendium som master- och doktorsstudenter kan ansöka till nästa år.

FIFS arbete mot och efter Koranbränningen i Malmö2020-09-02T13:52:24+00:00

Uttalande 200602: Uppdaterat uttalande med anledning av Covid-19

Rekommendationer vid återöppnande av moskéer

I Guds Namn Den Allsmäktige, Den Barmhärtige

Coronakrisen har förändrat tillvaro och förutsättningar för de allra flesta av samhällets institutioner. Tyvärr sammanträffade krisen med våra allra viktigaste religiösa höjdpunkter, fastemånaden Ramadan och den efterföljande högtiden Eid Al Fitr, då vårt samfund är i störst behov av gemenskap och moskéer.

Vår senaste rekommendation har, på grund av rådande rekommendationer från regeringen och ansvariga myndigheter, har varit att hålla moskéerna stängda. Detta för att värna om våra moskébesökares liv och hälsa, samt beakta vårt kollektiva ansvar i samhället.

Vi har nu omprövat vår rekommendation och ser att krisen går in i en ny fas där fler institutioner och verksamheter gradvis återupptas. De moskéer som har kapacitet och resurser att öppna upp för gemensam bön uppmanas att gradvis göra det, utan att bryta mot gällande lag och beslut, och med beaktande av rådande rekommendationer.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att:

 1. Följa regeringens och ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade kring vad de kommunicerar.
 2. Endast öppna moskén för de fem dagliga bönerna, samt öppna max 30 minuter innan och efter varje bön, dock med maximalt 50 personer.
 3. Att hålla avstånd mellan bedjande under hela vistelsen i moskén, även under bönestund.
 4. Att hålla toaletter och eventuella tvagningsstationer stängda, samt meddela de bedjande att komma till moskén tvagade.
 5. Att bön enbart får utföras av bedjande med egen medhavd bönematta.
 6. Att tydligt affischera och kommunicera de gällande reglerna och rutinerna som syftar till att begränsa smittspridningen.
 7. Att förhindra köbildningar vid ingång och utgång från moskén.
 8. Att erbjuda moskébesökarna desinfektionsmedel för att säkerställa handhygienen vid moskébesök.
 9. Att personer över 70 år, och sjuka personer inte får vistas i moskéerna tills vidare.

 

De moskéer som inte har kapacitet att upprätthålla de ovannämnda restriktionerna uppmanas att fortsätta hålla stängt tills gällande lagar och beslut ändras.

Vi ser gärna att ni genomför en riskanalys av just er församling via folkhälsomyndighetens bedömningsmatris

Moskéerna har saknat sina besökare och besökarna har saknat sina moskéer, och om vi fortsatt ska kunna hålla öppet är det allas ansvar att respektera gällande lagar, rekommendationer och trossamfundets anvisningar. Samt uppvisa god samarbetsvilja gentemot närmsta moské eller förening.  I fall det första stadiet av återöppnandet faller väl ut är vi beredda att ompröva våra rekommendationer för fler verksamhetsområden.

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” [21:83]

FIFS styrelse
Stockholm den 1 juni 2020

Kontakt
Mohamed Temsamani
info@fifs.se

Uttalande 200602: Uppdaterat uttalande med anledning av Covid-192020-06-02T08:25:56+00:00