Ge din moskéavgift nu!

Vad är moskéavgiften?

Det formella namnet är uppbördshjälp innebär att vid ett medlemskap i någon av våra medlemsföreningar (moskéer) så kan du betala din medlemsavgift via skattsedel. Medlemsavgiften ligger på 0,7 % av din skatteförpliktigade inkomst innan skatt (brutto). Medlemsavgiften tas ut av skatteverket som skickar den vidare till FIFS som fördelar pengarna vidare till din utvalda moské. Vi vill att du betalar avgiften till din lokala moské/förening men om du inte ber, bor eller identifierar dig med någon av våra medlemsföreningar så kan du betala moskéavgiften till trossamfundet som fördelar den vidare efter behov.

Varför är det viktigt med uppbördshjälp?

Svenska moskéer står inför en mängd utmaningar. Allra flesta moskéer befinner sig i lokaler som inte är värdiga att utföra sin gudsdyrkan i och är inte heller verksamhetsanpassade, många klarar inte heller av att förse muslimerna i lokalsamhället med den religiösa service som muslimerna eftersträvar som vigsel, begravning, religiös och social rådgivning. Även den ökade hotbilden och utsattheten för svenska moskéer har medfört att moskéerna behöver vidta säkerhetsåtgärder i form av säkerhetsdörrar och fönster, stängsel, larm och övervakningskameror som alla kostar pengar. Samtidigt minskar inhemska som utländska bidrag och kan komma att tas bort helt. Därför är det helt avgörande för moskéernas överlevnad och utveckling att muslimer engagerar sig i sina moskéer och blir medlemmar och betalar sin medlemsavgift.

Medlemskap samt administration av medlemsavgiften

Medlemsavgiften är obligatorisk för samfundets alla medlemmar. Medlemsregister kommer att föras och administreras av samfundet i linje med vad GDPR kräver, du kan även läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår intigritetspolicy.

Medlemskapet är frivilligt och man blir medlem genom ett medgivande via en särskild blankett, du kan även ge dit medgivande digitalt via knappen högst upp på denna sida. Varje myndig muslim som kan ställa sig bakom trossamfundets och den lokala församlingens stadgar äger rätt att underteckna ett medgivande och således bli medlem från den dag då man undertecknat medgivandet. Medlemsavgiften börjar tas ut redan året efter att man undertecknat medgivandet dock under förutsättningen att medgivandet undertecknats senast den 31 oktober under det aktuella året. Har medgivandet inkommit senare kan medlemsavgiften tas ut först året därpå. Om man exempelvis inkommit med ett medgivande under november år 1, så kan medlemsavgiften börja tas ut först från 1 januari år 3.

Ett undertecknat medgivande via hemsidan digitalt,  på den särskilda blankett som finns här på hemsidan under blanketter eller som går att hitta i någon av våra medlemsföreningar är en förutsättning för att det ska vara möjligt för trossamfundet att ta ut medlemsavgiften via Skatteverket. Detta gäller nya som befintliga medlemmar. Efter att medgivandet har inkommit till samfundet kommer en bekräftelse att skickas till medlemmen i retur för att verifiera att de registrerade uppgifter hos samfundet är korrekta.

Till vilka riktar sig medlemskapet till?

Medlemskapet är individuellt och alla myndiga familjemedlemmar som vill nyttja samfundets /församlingens service eller vill bidra i utvecklingen kan bli medlemmar genom ett medgivande (se ovan).

Hur länge gäller medlemskapet?

Medgivandet behöver lämnas in bara en gång vilket innebär att medlemskapet löper på tillsvidare.

Utträde

Man kan avbryta sitt medlemskap genom en skriftlig begäran via en särskild blankett som ni kan hitta på hemsidan under fliken blanketter. Medlemsavgiften slutar tas ut redan året efter att begäran inkommit dock under förutsättningen att detta har skett senast den 31 oktober under det aktuella året. Har begäran om ett utträde inkommit senare kommer medlemsavgiften tas ut även under nästa år, men inte året därpå. För att avsluta ditt medlemskap måste du fylla i FIFS utträde blanketten och skicka in den till kansliet.

Medlemsavgiften och skattetabell (A-skattsedel)

Medlemmens inkomster beskattas enligt skattetabell som gäller för den kommun som man bor i med tillägg för den av trossamfundet beslutade procentsatsen för medlemsavgiften som ligger på 0,7 %.

Personer som saknar beskattningsbar inkomst

Även personer som saknar beskattningsbar inkomst ska kunna erlägga en fast årlig medlemsavgift som fastställs av trossamfundet. Personer som bor och arbetar utomlands, vars inkomster inte beskattas i Sverige, ska ändå erlägga en medlemsavgift på 0,7 % av inkomster för det gångna året.

Fördelning av moskéavgiften

Medlemsavgiften tas ut och administreras av samfundet. De inbetalda medlemsavgifterna från Skatteverket kommer att återbördas till de lokala församlingarna efter att trossamfundet tagit ut en administrativ avgift. Den administrativa avgiften fastställs av samfundets årsstämma.

Moskéavgiftens nivå samt basen för beräkning

Under FIFS extra årsmöte beslutades att moskéavgiften ska ligga på 0,7 % av bruttolönen, a-kassa, sjukersättningen eller pensionen.

Beräkningen skulle kunna se ut som följer:

Lön/år                                Medlemsavgift/Månad
100 000 kr                         58 kr
200 000 kr                        117 kr
300 000 kr                        175 kr

Medlemsavgiften är unik för varje medlem till följd av att beräkningsbasen påverkas av eventuella avdrag så som avdrag för resor till och från jobbet, tjänsteresor mm. Vilken medlemsavgift just du kommer att betala kan du räkna fram här: http://www.skatteverket.se/webdav/files/servicetjanster/skatteutrakning2013/prelskut13ink1.html

För näringsidkare så som enskild firma eller Handelsbolag är beräkningsbasen samma som den som Skatteverket utgår ifrån vid den årliga skatteuträkningen.

Man betalar efter sina skattepliktiga inkomster

Beräkningsbasen är förvärvsinkomster, förvärvsinkomster är lön, pension, arbetsersättning och inkomster som kan likställas med dessa. Bidrag tillhör inte förvärvsinkomster.