Likt alla andra institutioner och sektorer i samhället har vi tvingats till en ny verklighet i och med coronakrisens utbredning. Vi som trossamfund behövde skaffa oss en riktig lägesbild över hur det ser ut bland våra medlemsföreningar under den pågående pandemin. Vi skickade därför ut en enkät till alla våra medlemsföreningar med ett antal frågor som vi menar är relevanta för en lägesbild över hur situationen i våra medlemsföreningar ser ut.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här

FIFS har tillsammans med de andra muslimska trossamfunden i Islamiska Samarbetsrådet tagit initiativ till att skriva en ny rapport om svenska moskéers säkerhet och krisberedskap, eftersom vi sett att de blir allt mer utsatta för olika typer av attacker. Uppdraget gavs till professor Mattias Gardell vid Uppsala universitet och med finansiellt stöd från Myndigheten för stöd till trossamfund.
Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Islamiska Samarbetsrådet där FIFS ingår har tillsammans tagit fram rapporten ”Säkerhet och krisberedskap i Sveriges moskéer. Rapporten lanserades på en presskonferens den 14:e oktober 2014 i Scandic Segel Plaza.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här

En alternativrapport i sammanfattning till svar på svenska regeringens nittonde, tjugonde och tjugoförsta rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering.

Läs sammanfattning av rapporten här (svenska)

Du kan läsa/ladda hem rapporten i sin helhet här (engelska)