Fråga: Är det tillåtet att avstå fredagsbön och gemensam bön p.g.a. smittspridning

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn, Lov och pris tillkommer Världarnas Herre

Svar: Det är välkänt att en av sharians intentioner är att skydda det mänskliga livet från svårigheter, obehag och inte minst sådant som är farligt och hotar livet självt. Vidare är det av Guds Barmhärtighet att inga kravs läggs på människan mer än vad hon klarar av. Detta är tydligt i koranen på flera platser såsom:

Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga (Koranens budskap 64:16).

…Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er… (Koranens budskap 2:185).

…Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion…(22:78).

Utöver det som nämnt har de rättslärda inom islam kommit överens om att sjukdom och rädsla för liv eller familj är av de skäl som ursäktar att man inte utför den obligatoriska fredagsbönen eller de dagliga gemensamma bönerna i moskén.

Följeslagaren Ibn Abbas återberättar att profeten Muhammed(saas) sade: ”Den som hör ropet[till bönen] och inte hörsammar den, så räknas inte hans bön förutom den som har en ursäkt” De frågade: ”O Guds sändebud, vad är ursäkten?” Han (saas) sa: ”Rädsla eller sjukdom”[1]. Abu Qudama förtydligar detta vidare i sin bok när han säger: ”…och de som ursäktas när de lämnar de är [de som gör det av] rädsla, baserat på profeten(saas) ord ”de som ursäktar är rädsla eller sjukdom” ”.

Vidare har den islamiska sharian(den islamiska lagen) tillåtit att man missar fredagsbönen på grund av regn som man skadas av, därav har islamiska rättslärda applicerat samma princip för allt som skadar eller sådant som man är orolig för kommer bringa skada likt epidemier och liknande. Detta stärks av det som återberättas om Abdullah Ibn Abbas som sade till sin böneutropare under en regnig dag[2]: ”När du sagt [i böneutropet] jag bevittnar att Muhammed är Guds sändebud så säg inte, kom till bönen, men säg, be i era hem.” folk visade på missnöje så han [Ibn Abbas] svarade de, den som är bättre än mig gjorde det (han refererade till profeten) och sa sedan, ”fredagsbönen är en plikt och jag ogillade att ni skulle gå på lera och hala väglag”. Ibn Qudama poängterade vidare detta när han sa: ”Fredagsbönen är ingen plikt för den vars väg innebär regn som blöter ner dennes kläder eller en träskliknande väg där det är svårt att ta sig fram”. Även inom Maliki skolan har det påpekats att kraftigt regn och träskliknande vägar ursäktar att man missar fredagsbön eller den gemensamma bönen.[3]

Utifrån det som tidigare nämnts kan vi dra slutsatsen att vi inte enbart befinner oss i en situation som bara ursäktar frånvaron från fredagsbönen utan i en situation där man inte utför bönen utan att de räknas som en synd, precis som Gud säger i koranen om de som är tvungna att äta självdöda djur: ”… Men den som [av hunger] tvingas [att äta sådant] – inte den som av trots överträder [förbuden] eller som går längre [än hungern driver honom] – begår ingen synd…”(Koranens budskap 2:173). Här kan vi se att det islamiska regelverket är tydlig med att ingen synd begås trots att domen om att det är förbjudet att begå handlingen fortfarande är haram(otillåten). Desamma gäller om man fastställer att fredagsbönen inte kan utföras, det vill säga att domen om att fredagsbönen är en plikt kvarstår utan att den som inte utför den i denna situation begår en synd.

Profeten Muhammed(saas) förbjöd vidare de som hade sjuka kameler att låta de röra sig med de som hade friska för att de inte skulle sprida smittan vidare. Detta bekräftas i återberättelsen om profeten(saas) som sade[4]: ”driv inte de sjuka kamelerna till de friska så att smittan inte ska överföras”. Vidare sa även sändebudet(saas) om pesten: ”Om ni hör att det finns på en plats så ta er inte dit och om ni befinner er på en plats där det finns så fly inte därifrån”. Som vi ser är det en plikt att vidta förebyggande åtgärder inom islamisk lära och den som inte gör det går emot denna lära. Flera av islams lärda bland föregångarna har därutöver påpekat att de är tillåtet och viktigt att utföra olika former av karantän för att begränsa smitta. Ibn Taymimah är en av de som bland annat var av åsikten att den som bär på en smittsam sjukdom ska förbjudas att bo med friska individer[5].

Vidare är vägledningen i islams texter tydliga med att man ska vidta förebyggande åtgärder för ens säkerhet och för att skydda sig från sjukdomar. Gud säger i koranen:

…och låt inte era egna händer medverka till er undergång(koranens budskap 2:195) och Han säger också:  …och ha inte ihjäl er själva! [Glöm inte att] Gud har visat er stor nåd!(4:29)

Den islamiska rättsläran följer med andra ord inte känslor och önsketänkande utan allmännyttan och det som är gott för människan, som att skydda livet som är en dyrbar gåva. Därför är det viktigt att påpeka att fredagsbönen kan passera och ersättas med Dhuhr bön medan livet om den passerar inte kan ersättas. Därför är det viktigt för de som har ett starkt band till moskén och gärna vill delta i fredagsbön och den gemensamma bönen i moskén att förstå att de ska följa den islamiska rättsläran som är vetenskapligt grundad i islams källor, koran och sunnah, inte deras personliga vilja samt önskemål. Därav är det en plikt att undvika samlingar såsom fredagsbönen men även under de dagliga gemensamma bönerna när vi vet att sannolikheten är stor att man kan smittas av viruset Covid-19.

Allah vet bäst

 

Imam Khaled El-Dib
Ordförande
Sveriges imamråd & Fatwakommittén

[1] Abu Dawod

[2] As-Sahihayn, de två mest autentiska hadith böckerna, Bukhari och Muslim

[3] As-Sharh Al-kabir

[4] As-Sahihayn, de två mest autentiska hadith böckerna, Bukhari och Muslim

[5] Mukhtasar Al-fatawa Al-masriyah