Om Hachim

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Hachim skapat 31 blogginlägg för.

Rättsteologisk fråga kring att avstå fredagsbön & gemensam bön

Fråga: Är det tillåtet att avstå fredagsbön och gemensam bön p.g.a. smittspridning

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn, Lov och pris tillkommer Världarnas Herre

Svar: Det är välkänt att en av sharians intentioner är att skydda det mänskliga livet från svårigheter, obehag och inte minst sådant som är farligt och hotar livet självt. Vidare är det av Guds Barmhärtighet att inga kravs läggs på människan mer än vad hon klarar av. Detta är tydligt i koranen på flera platser såsom:

Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga (Koranens budskap 64:16).

…Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er… (Koranens budskap 2:185).

…Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion…(22:78).

Utöver det som nämnt har de rättslärda inom islam kommit överens om att sjukdom och rädsla för liv eller familj är av de skäl som ursäktar att man inte utför den obligatoriska fredagsbönen eller de dagliga gemensamma bönerna i moskén.

Följeslagaren Ibn Abbas återberättar att profeten Muhammed(saas) sade: ”Den som hör ropet[till bönen] och inte hörsammar den, så räknas inte hans bön förutom den som har en ursäkt” De frågade: ”O Guds sändebud, vad är ursäkten?” Han (saas) sa: ”Rädsla eller sjukdom”[1]. Abu Qudama förtydligar detta vidare i sin bok när han säger: ”…och de som ursäktas när de lämnar de är [de som gör det av] rädsla, baserat på profeten(saas) ord ”de som ursäktar är rädsla eller sjukdom” ”.

Vidare har den islamiska sharian(den islamiska lagen) tillåtit att man missar fredagsbönen på grund av regn som man skadas av, därav har islamiska rättslärda applicerat samma princip för allt som skadar eller sådant som man är orolig för kommer bringa skada likt epidemier och liknande. Detta stärks av det som återberättas om Abdullah Ibn Abbas som sade till sin böneutropare under en regnig dag[2]: ”När du sagt [i böneutropet] jag bevittnar att Muhammed är Guds sändebud så säg inte, kom till bönen, men säg, be i era hem.” folk visade på missnöje så han [Ibn Abbas] svarade de, den som är bättre än mig gjorde det (han refererade till profeten) och sa sedan, ”fredagsbönen är en plikt och jag ogillade att ni skulle gå på lera och hala väglag”. Ibn Qudama poängterade vidare detta när han sa: ”Fredagsbönen är ingen plikt för den vars väg innebär regn som blöter ner dennes kläder eller en träskliknande väg där det är svårt att ta sig fram”. Även inom Maliki skolan har det påpekats att kraftigt regn och träskliknande vägar ursäktar att man missar fredagsbön eller den gemensamma bönen.[3]

Utifrån det som tidigare nämnts kan vi dra slutsatsen att vi inte enbart befinner oss i en situation som bara ursäktar frånvaron från fredagsbönen utan i en situation där man inte utför bönen utan att de räknas som en synd, precis som Gud säger i koranen om de som är tvungna att äta självdöda djur: ”… Men den som [av hunger] tvingas [att äta sådant] – inte den som av trots överträder [förbuden] eller som går längre [än hungern driver honom] – begår ingen synd…”(Koranens budskap 2:173). Här kan vi se att det islamiska regelverket är tydlig med att ingen synd begås trots att domen om att det är förbjudet att begå handlingen fortfarande är haram(otillåten). Desamma gäller om man fastställer att fredagsbönen inte kan utföras, det vill säga att domen om att fredagsbönen är en plikt kvarstår utan att den som inte utför den i denna situation begår en synd.

Profeten Muhammed(saas) förbjöd vidare de som hade sjuka kameler att låta de röra sig med de som hade friska för att de inte skulle sprida smittan vidare. Detta bekräftas i återberättelsen om profeten(saas) som sade[4]: ”driv inte de sjuka kamelerna till de friska så att smittan inte ska överföras”. Vidare sa även sändebudet(saas) om pesten: ”Om ni hör att det finns på en plats så ta er inte dit och om ni befinner er på en plats där det finns så fly inte därifrån”. Som vi ser är det en plikt att vidta förebyggande åtgärder inom islamisk lära och den som inte gör det går emot denna lära. Flera av islams lärda bland föregångarna har därutöver påpekat att de är tillåtet och viktigt att utföra olika former av karantän för att begränsa smitta. Ibn Taymimah är en av de som bland annat var av åsikten att den som bär på en smittsam sjukdom ska förbjudas att bo med friska individer[5].

Vidare är vägledningen i islams texter tydliga med att man ska vidta förebyggande åtgärder för ens säkerhet och för att skydda sig från sjukdomar. Gud säger i koranen:

…och låt inte era egna händer medverka till er undergång(koranens budskap 2:195) och Han säger också:  …och ha inte ihjäl er själva! [Glöm inte att] Gud har visat er stor nåd!(4:29)

Den islamiska rättsläran följer med andra ord inte känslor och önsketänkande utan allmännyttan och det som är gott för människan, som att skydda livet som är en dyrbar gåva. Därför är det viktigt att påpeka att fredagsbönen kan passera och ersättas med Dhuhr bön medan livet om den passerar inte kan ersättas. Därför är det viktigt för de som har ett starkt band till moskén och gärna vill delta i fredagsbön och den gemensamma bönen i moskén att förstå att de ska följa den islamiska rättsläran som är vetenskapligt grundad i islams källor, koran och sunnah, inte deras personliga vilja samt önskemål. Därav är det en plikt att undvika samlingar såsom fredagsbönen men även under de dagliga gemensamma bönerna när vi vet att sannolikheten är stor att man kan smittas av viruset Covid-19.

Allah vet bäst

 

Imam Khaled El-Dib
Ordförande
Sveriges imamråd & Fatwakommittén

[1] Abu Dawod

[2] As-Sahihayn, de två mest autentiska hadith böckerna, Bukhari och Muslim

[3] As-Sharh Al-kabir

[4] As-Sahihayn, de två mest autentiska hadith böckerna, Bukhari och Muslim

[5] Mukhtasar Al-fatawa Al-masriyah

Rättsteologisk fråga kring att avstå fredagsbön & gemensam bön2020-03-24T14:34:47+00:00

Rättsteologisk utlåtande kring att betala förmögenhetsallmosan i förtid

Fråga: Är det tillåtet att betala sin förmögenhetsallmosa (zakat ul mal) innan dess årscykel passerat för att spendera till muslimska föreningar i Europa

All lov och pris tillkommer Gud och vi ber över Hans sändebud och budbärare

Svar: Med anledning av Coronaviruset och besluten att stänga moskéerna och de islamiska center som finns i Europa i syfte att skydda människor från fortsatt smittspridning, och med anledning av regeringars och myndigheters beslut att förbjuda folksamlingar, så har de islamiska center som är verksamma i Europa möts av svåra utmaningar med att täcka sina fasta kostnader och betala ut löner till de anställda. Dessa center och moskéer förlitar sig till stor del på de bidrag de samlar in från moskébesökarna under bönestunderna. Faktum för många moskéer är att bidragen har slutat komma sen de tvingades stänga sina portar samtidigt som de ekonomiska behoven inte har stoppats.

Baserat på detta vänder jag mig till Europas muslimer med vädjan att påskynda utbetalningen av sin förmögenhetsallmosa (zakat ul mal) för två eller flera år för att bidra till moskéerna och de islamiska center i Europa, om förmögenheten uppnått sin mängdgräns och trots att årscykeln inte har passerat. Åsikten att påskynda betalningen av sin allmosa, innan årscykeln har passerat för att täcka ett viktigt behov, är en vedertagen hållning hos majoriteten av de rättslärda. De flesta lärda och rättsskolorna såsom Hanafiskolan, Shafiiskolan, Hanbaliskolan och andra har baserat sin hållning på hadithen som klassas som hasan och som återberättats av al-Tirmidhi att Ali ibn Abitalib (må Gud vara nöjd över honom) sa:

”Abbas, må Gud vara nöjd över honom, frågade profeten, må Guds frid och välsignelse vara över honom, om det var tillåtet att påskynda sin allmosa innan dess tid har infallit och profeten gav honom tillåtelse att göra så”.

Eftersom allmosan är en ekonomisk plikt, så är tidsperioden satt i syfte att underlätta för den som betalar, därför är påskyndandet av betalningen tillåtet på samma sätt som återbetalning av en skuld.

Det finns ingen tvekan om att Europas moskéer och islamiska center befinner sig i ett stort och akut behov av pengar i takt med att insamlingarna slutat komma in. Dessa center betraktas för Europas muslimer som ett grundläggande medel för bevarandet av religionen och insamlingar är i de flesta fall deras ända inkomstkälla. Nu när inkomsterna stoppats i samband med att lokalerna stängts, så har påskyndandet av allmosa till dem blivit en angelägen plikt.

Moskéer och  islamiska center är inkluderade på flera sätt i allmosans kategorier av mottagare såsom; till de som kämpar, för att vinna hjärtan till tron och för Guds sak. Majoriteten av de lärda har också fastslagit att det inte är tillåtet att skicka sin allmosa till ändamål utanför det land man är bosatt i, med undantag för om behoven och mottaggarkategorierna skulle ta slut i det egna landet, då är det tillåter att skicka till utlandet.

Jag vill även uppmana den muslimska allmänheten i Europa att förstärka sina kontinuerliga ekonomiska bidrag till moskéerna i form av gåvor och stöd utöver allmosan. Detta är den prioriterade plikten i vår nutid. Gåvor är dessutom en av vägarna till att stoppa prövningar.

Jag ber Gud att påskynda lösningen för misären, att tillfriskna de sjuka och att ge mänskligheten en undflykt och utväg från den olycka som drabbat oss. Jag ber Gud också att låta synen av hans tecken på jorden vara en anledning till ökad tro, stabilitet och vägledning. Han är den Starke, den Mäktige.

Dr. Khaled Hanafi
Biträdande generalsekreterare för Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning

Rättsteologisk utlåtande kring att betala förmögenhetsallmosan i förtid2020-03-19T14:24:48+00:00

Rättsteologisk fråga kring avstånd vid gemensam bön

Fråga: Får man  ha mellanrum mellan bedjande vid gemensam bön i moskén

All lov och pris tillkommer Gud och vi ber över Hans sändebud och budbärare

Svar: Vi har sett att moskéer arrangerar gemensamma böner, men låter avstånd vara mellan de bedjande och detta är inte att
föredra. Detta sätt uppfyller inte syftet med den gemensamma bönen och minskar heller inte smittorisken. Detta går
även emot de utlåtanden som flera rättsteologiska institutioner och organisationer både i Europa och utanför Europa
har publicerat.

Vi menar inte att fredagsbönen som sådan anses ej obligatorisk. Vi menar att bönen inte ska arrangeras, samtidigt som
dess originella status inte berörs, Gud säger: ”Den som tvingas – inte den som av trots överträder eller som går längre –
begår ingen synd”. Gud avskriver alltså synden utan att det ändrar sakens status eller regel. Därför belastar det ingen
att fredagsbönen inte arrangeras i moskén, samtidigt som bönen i sig behåller sin heliga status och regel.
Åtgärden att arrangera gemensam bön men med avstånd mellan de bedjande är en betungande åtgärd som strider mot
sändebudets lära. Aicha återgav: ”När sändebudet stod mellan två val valde han alltid det lättaste alternativet så länge
det inte innebar en synd. Skulle det innebära en synd var han den första att avhålla sig från det”.

Den som inte accepterar de underlättande alternativen utsätter sig själv och andra för fara, och i och med det gör han eller hon en
synd. Jaber Bin Abdullah återgav: ”Sändebudet reste erövringsåret till Mecka under Ramadan och var fastande tills
han nådde dalen Kuraa al Ghamim. Människor som reste med honom fastade också. Han frågade efter ett glas vatten
och höll upp den så att alla såg och därefter drack. Efter stund berättades det för sändebudet att några fortfarande var
fastande. Sändebudet sa: Dessa är syndarna, dessa är syndarna”. Abdullah Bin Massoud återgav att sändebudet sa:
”Extremisterna har fördärvats” och upprepade det tre gånger. Abdullah Bin Abbas sa till sin böneutropare under en kraftigt regnig dag: ”När du säger ”Jag vittnar om att Mohamed
är Guds sändebud” säg inte ”Kom till bönen” utan säg ”Be i era hem”. Människor reagerade på utropet och Bin Abbas
förklarade: ”Den som är bättre än mig har gjort likadant – och han syftade på sändebudet.

Fredagsbönen är obligatorisk men jag vill inte betunga er med att gå i gyttja och halka”. Ibn Qudamah skrev: ”Fredagsbönen är inte
obligatorisk för den som på grund av regn blöter ner sina kläder eller på grund av gyttja får det svårt att gå och när
det är ett skäl för att inte gå till den gemensamma bönen är det också ett skäl att inte gå till fredagsbönen”.
Och till alla vars hjärtan längtar till moskén ska ni veta att detta är en spirituell och känslomässig prövning. Att lämna
det vanliga som är bönen i moskén och övergå till det ovanliga som är att be hemma. Men rättsteologin följer inte
känslor. Fredagsbönen kan ersättas med eftermiddagsbönen (Duhur) men livet ersätts inte med något. Här uppenbarar
sig den medvetna tron som rättar sig efter rättsläran och står emot känslorna. Den muslimska rättsläran förbjuder att
fasta på högtidsdagen Eid för att avvänja människor sina rutiner och för att pröva människans tro att följa budskapet
utan att befläckas av lust. Och jag anser att de vars hjärtan längtar till moskéerna prövas just nu med detta. Att stå emot
sina känslor och följa de medvetna och välgrundade rättsteologiska uttalandena.
Böneutroparen kan fortsatt kalla till bön men efter trosbekännelsen ropar ut att människor ska be hemma. Det är också
möjligt att arrangera gemensam bön och fredagsbön så länge tre personer är närvarande med hänsyn till skälen ovan.
Några muslimska rättsteologer anser att det antal som gör den dagliga gemensamma giltig är också det antal som gör
fredagsbönen giltig.

Imam Khaled El-Dib
Ordförande
Sveriges Imamråd & Fatwa kommittén

Rättsteologisk fråga kring avstånd vid gemensam bön2020-03-19T14:51:30+00:00

En rättsteologisk fråga (Fatwa) kring frågor om rituell begravningstvätt i samband med pandemiska smittor

En rättsteologisk fråga (Fatwa) kring frågor om rituell begravningstvätt i samband med pandemiska smittor
(kortfattad version)

Fråga: Går det att bruka andra metoder för rituell begravningstvätt då kroppen läggs i hermetisk tillslutna plastpåsar
(bodybags) som inte får öppnas för att förhindra smittan?

Svar: Majoriteten av de teologiska rättsskolorna är enade kring förpliktelsen att utföra rituell begravningstvätt för
den avlidne då möjligheten finns och inga förhinder råder. Vissa lärda anser det vara en (fard kifaya) dvs. en
obligation som slutförts då någon utfört den, men som belastar alla berörda om ingen utför den.
Det finns flera fall då rituell begravningstvätt inte är möjlig, exempelvis vid brännskadeolyckor [som
kremerat delar eller hela kroppen] eller epidemiska och pandemiska smittor.
Majoriteten av de teologiska rättsskolorna anser att vid liknande fall så utgår de sedvanliga ritualtvätten för
den avlidne. Detta gäller då det finns en risk att den som utför tvätten smittas eller att det skulle förvärra den
avlidnes kroppsskick. Exempelvis vid brännskador som ovannämnt.

Istället för den sedvanliga tvätten så gäller det att enbart hälla vatten på kroppen och om det alternativet inte
är möjligt så begränsas det ytterligare till tayammum*. Om tayammum inte heller är möjlig så utgår
begravningstvätten helt. För att istället gå vidare i processen för begravningsceremonin, med rituell
begravningsbön (Janazabönen) utan begravningstvätt.

Slutligen anser majoriteten utav nutidens lärda att, om det uppstår ett hinder för utförandet av
begraningstvätten liksom smittorisk eller dylik, att det bör begränsas till (tayammum) men ifall sakkunniga
med expertis avråder från beröring så utförs rituell begravningsbön (Janazabön) utan rituell begravningstvätt.

Men Gud vet bäst.

*Tayammym är en form utav rit som genomförs då vatten inte tillgängligt, dess syfte är inte att tvätta utan
enbart markera en ersättning av rit. Den genomförs genom att ta ren jord och stryka över ansikte och händer.
Det ska inte vara en mängd som är kännbar, utan det räcker att man nuddar jord klappar bort jorden och
sedan stryker över ansikte och händer utan att lämna synligaspår på kroppen.
Vissa lärda anser att tayammum är helt uteslutet vi begravningsceremonin då den inte uppfyller syftet med
tvätten.

 

Imam Khled ElDib
Ordförande
Sveriges Imamråd & Fatwa kommittén

En rättsteologisk fråga (Fatwa) kring frågor om rituell begravningstvätt i samband med pandemiska smittor2020-03-19T14:57:02+00:00

Allmänna rekommendationer till moskébesökare

I Allahs Namn Den Allsmäktige , Den Barmhärtige

Coronaviruset och dess snabba spridning har satt vårt samhälle på stort prov men vi som samhälle kommer att klara av den prövningen med Guds hjälp och om vi hjälps åt och att alla är med och bidrar till lösning. Sedan vårt förra uttalande har läget förvärrats, nya direktiv har kommit från UD som rekommenderar att man avstår från alla icke nödvändiga resor och under regeringens presskonferens igår ska all utbildning från gymnasium uppåt ska hållas på distans.  Regeringen har sedan tidigare beslutat att förbjuda offentliga sammankomster med över 500 personer med anledning av Coronaviruset. Alla större sammankomster likt fredagsbönen som hålls i alla svenska moskéer kommer att berörs av detta.

Vi uppmanar samtidigt alla våra moskébesökare att:

 • Hålla sig uppdaterade och följa regeringens och myndigheternas rekommendationer kring personlighygien och åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen.
 • Om du symptom som hosta, nyser och feber se då till att hålla dig hemma tills du tillfrisknar.
 • Är du över 60 år och/eller har kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes, bör du hålla dig hemma med begränsade sociala kontakter.
 • Likt andra institutioner i samhället kommer följderna av Coronaviruset drabba moskéerna då en stor del av intäkterna kommer från kollekten på fredagar. Vi uppmanar därför moskébesökarna donera till sina moskéer då kostnaderna ligger fast.
 • Stöd din lokala moské i de beslut de tar.
 • Återvänd till Allah i ånger, utför extra bön och fasta för att be Allah att undanröja denna prövning från oss samt skydda oss, våra moskéer och vårt samhälle.
 • Medtag en mindre bönematta eller liknande där du kan göra sujod på.

Alla dessa beslut och rekommendationer både från regeringen, Myndighetssverige, oss och moskéerna har sin bakgrund i att skydda ditt och andras välmående, hälsa och liv. Detta ska inte på något sätt förstås  att vi förminskar vikten av moskéer eller vår dyrkan, utan våra rekommendationer bygger på religiösa uttalanden vi har erhållit från Sveriges imamråd, du kan läsa dem sin helhet på vår hemsida.  Slutligen ber vi Allah att underlätta denna prövning.

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” [21:83]

FIFS styrelse
Stockholm den 18 mars 2020
Kontakt
Mohamed Temsamani, ordförande
info@fifs.se

Allmänna rekommendationer till moskébesökare2020-03-19T12:00:05+00:00

Uppdaterat uttalande med anledning av Covid-19

I Allahs Namn Den Allsmäktige , Den Barmhärtige

Coronaviruset och dess snabba spridning har satt vårt samhälle på stort prov men vi som samhälle kommer att klara av den prövningen med Guds hjälp och om vi hjälps åt och att alla är med och bidrar till lösning. Sedan vårt förra uttalande har läget förvärrats, nya direktiv har kommit från UD som rekommenderar att man avstår från alla icke nödvändiga resor och under regeringens presskonferens igår ska all utbildning från gymnasium uppåt ska hållas på distans.  Regeringen har sedan tidigare beslutat att förbjuda offentliga sammankomster med över 500 personer med anledning av Coronaviruset. Alla större sammankomster likt fredagsbönen som hålls i alla svenska moskéer kommer att berörs av detta.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att:

 • Följa regeringens och andra myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade kring vad de kommunicerar.
 • Ställa in all verksamhet och endast ha öppet kring de 5 dagliga bönerna tills det att ett nytt beslut meddelas. Våra moskébesökares välbefinnande är vår främsta prioritet.
 • Försöka hålla sin verksamhet i form av föreläsningar, påminnelser och kurser via digitala plattformar istället.
 • Kontinuerligt informera sina besökare kring hygien och gärna sätta upp dem i moskéns lokaler.
 • Kontinuerligt informera att alla över 60 år och/eller har kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes tillhör riskgruppen och bör hålla sig hemma med begränsade sociala kontakter.
 • Kontinuerligt informera att alla som känner symptom av sjukdom ska hålla sig hemma tills man är helt frisk.
 • Ta kontakt med er hemkommun och kolla hur ni kan bidra till det organiserade krisberedskapsarbetet eller i lokalsamhället som att hjälpa riskgrupper med vardagsärenden.
 • Tillhandahålla vissa hygienartiklar som handdesinfektion inom moskéns lokaler som ska vara tillgängliga för besökarna.
 • Göra en grundlig storstädning/sanering av moskéns lokaler och ha en noggrann städning av lokalerna.

Alla dessa beslut och rekommendationer både från regeringen, Myndighetssverige, oss och moskéerna har sin bakgrund i att skydda ditt och andras välmående, hälsa och liv. Detta ska inte på något sätt förstås  att vi förminskar vikten av moskéer eller vår dyrkan, utan våra rekommendationer bygger på religiösa uttalanden vi har erhållit från Sveriges imamråd, du kan läsa dem sin helhet på vår hemsida.  Slutligen ber vi Allah att underlätta denna prövning.

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” [21:83]

FIFS styrelse
Stockholm den 18 mars 2020
Kontakt
Mohamed Temsamani, ordförande
info@fifs.se

Uppdaterat uttalande med anledning av Covid-192020-03-19T11:59:44+00:00

Pressmeddelande 200311: Regeringens beslut att förbjuda sammankomster

Med anledning av Corona viruset har folkhälsomyndigheten under onsdagen kommit med en rekommendation till regeringen om att förbjuda offentliga sammankomster med över 500 personer med anledning av Corona viruset. Regeringen har beslutat att följa folkhälsomyndighetens rekommendation. Alla större sammankomster likt fredagsbönen som hålls i alla svenska moskéer kommer att beröras av detta. Vi uppmanar våra medlemsföreningar att följa regeringens beslut, i och med logistiska skäl och sammankomsternas natur uppmanar vi alla våra medlemsföreningar att ställa in alla större sammankomster som fredagsbönen exempelvis tills det att ett nytt beslut meddelas. Våra moskébesökares välbefinnande är vår främsta prioritet.

Vi uppmanar samtidigt alla våra moskébesökare att hålla sig uppdaterade och följa regeringens och myndigheternas rekommendationer kring personlig hygien och åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen. Om du symptom som hosta, nyser och feber se då till att hålla dig hemma tills du tillfrisknar. Tillhör du någon av riskgrupperna 60+ eller har kroniska sjukdomar kopplade till andning och lungor, rekommenderar vi dig att undvika större sammankomster även de religiösa.

Det är vår religiösa plikt att tillsammans med övriga samhällsaktörer och myndigheter att göra det som behövs för att skydda vårt samhälle och oss själva.

FIFS styrelse

Stockholm den 11:e mars 2020

Kontakt:

Mohamed Temsamani, ordförande

info@fifs.se

 

Pressmeddelande 200311: Regeringens beslut att förbjuda sammankomster2020-03-11T22:06:17+00:00

Pressmeddelande 190930: Centerpartiets beslut en inskränkning på religionsfriheten

Vi ser mycket allvarligt på den utveckling som sker i Sverige. Centerns beslut kommer tyvärr inte som en chock, utan hör hemma i den senaste tidens våg av förslag som inskränker på olika svenska samhällsgruppers grundlagsskyddade rättigheter.

Vad är kvar av religionsfriheten om de religiösa grupperna inte får bygga församlingslokaler, utöva sin bön under sin privata tid på jobbet eller i skolan, välja klädstil, organisera sig eller utöva riskfria praktiker som är en del av den religiösa identiteten?

Vi blir samtidigt betryggade när Centerpartiets ledning i samtal med oss uttrycker tydligt att de inte kommer att skriva riksdagsmotioner om detta, och att de förstår allvaret och faran med sådana förslag. ”Nu gäller det för Centerpartiet att hantera detta vidare och se till att religionsfriheten för Sveriges muslimer, judar och andra skyddas till 100 procent”, säger Mohamed Temsamani ordförande för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige.

Ett sådant förslag skulle få kontraproduktiva konsekvenser. Det politiska ledarskapet behöver i dialog med oss skaffa sig faktamässig kunskap om de frågor som de ämnar skriva motioner kring. Och i den andan istället värna om barnets bästa genom att omskärelse blir en sedvanlig praktik i svenska sjukhus. På så sätt säkerställs att ingreppet sker korrekt till och att föräldrarna inte tvingas i hemlighet låta utföra ingreppet under sämre förhållanden.

FIFS styrelse
Stockholm den 30 september 2019

Kontaktperson:
Mohamed Temsamani, ordförande
0760646464
mohamed.temsamani@fifs.se

Pressmeddelande 190930: Centerpartiets beslut en inskränkning på religionsfriheten2019-09-30T10:42:12+00:00

Pressmeddelande 190315: Terrorattack mot moskéer i Nya Zeeland

Vi har med djup sorg och oro mottagit den fruktansvärda nyheten om ytterligare terrorattacker mot moskéer i västerlandet, denna gång i Nya Zeeland. Terroristerna har kallblodigt och hänsynslöst stormat böneplatsen och skjutit ihjäl ett 50-tal människor mitt under bönen. Bland offren finns barn, kvinnor och äldre personer som sökte gemenskapen och den andliga stunden. Våra tankar är med de drabbade, deras nära och kära, vi ber Gud att skänka dem tålamod.

Vi har upprepade gånger lyft frågan om säkerheten och utsattheten för svenska moskéer. Denna terror attack är ytterligare ett kvitto på den tydliga hotbild som vi och landets muslimer upplevt under en lång tid. Tyvärr har berörda myndigheter, beslutsfattare och politiker inte tagit hotet på lika stort allvar, och våra medlemmar fortsätter att känna sig osäkra att utöva sin religion offentligt. Vi måste värna om det öppna samhället och det är hög tid för regeringen att ta detta samhällsproblem på större allvar.

Attacker mot muslimer, muslimska organisationer och församlingslokaler är en manifestation av den demonisering som sker och fått ske under än längre tid. Denna demonisering drivs oemotsagt av flera etablerade politiker, terrorforskare, opinionsbildare och media, där vi ständigt utmålas som hot av olika slag.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att prioritera säkerheten och kräva ökat skydd och beredskap under samtliga muslimska samlingar. Vi uppmanar även imamerna att ta upp terrorattacken under kommande predikningar samt hålla dödsbön i deras frånvaro. Vi uppmanar vidare svenska muslimer att visa sitt stöd till sina lokala moskéer.

 

FIFS styrelse
Kontakt:
Mohamed Temsamani, ordförande
mohamed.temsamani@fifs.se

Pressmeddelande 190315: Terrorattack mot moskéer i Nya Zeeland2019-03-15T14:23:19+00:00

Pressmeddelande 171220: Muslimska trossamfunden kräver en ursäkt av justitie- och inrikesministern

Tidigare i veckan har vi uppmärksammat att justitie- inrikesministern Morgan Johansson krävt att svenska muslimer bidrar till avspänning i efterdyningarna av de attacker med antisemitiska förtecken som drabbat judiska institutioner i landet. Paradoxalt nog bidrar denna typ av uttalanden knappast till någon avspänning utan tvärtom. Hans uttalande är problematiska på flera sätt, uttalandet pekar ut och skuldbelägger muslimer generellt som källan till antisemitismen i Sverige och attackerna i fråga, trots att ingen blivit dömd ännu. Utöver detta antyder inrikesministern att svenska muslimer inte rättar sig efter svenska lagar och regler samt har fått en fristad i Sverige och där med är något främmande, vilket bidrar till den rasistiska föreställningen att muslimer inte är en del av det svenska samhället. Båda argumenten tycks vara tagna ur luften utan något stöd av vare sig forskning, statistik eller liknande. Uttalandet väcker ännu större förvåning eftersom muslimska företrädare och organisationer både lokalt och nationellt samt offentligt och privat visat sin avsky mot attackerna samt solidaritet med synagogorna i fråga. Vi hade också önskat liknande engagemang från ministern när landets moskéer attackerats. Därför kräver vi nu att inrikesministern tar tillbaka sitt uttalande och ber om ursäkt för detta förolämpande uttalande.

2017-12-20

Islamiska Samarbetsrådet:

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige

Islamiska Shia Samfundet

Svenska Islamiska Församlingarna

Sveriges Muslimska Förbund

Kontaktperson: Mohamed Temsamani

mohamed.temsamani@fifs.se

2017-12-20

Islamiska Samarbetsrådet:

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige

Islamiska Shia Samfundet

Svenska Islamiska Församlingarna

Sveriges Muslimska Förbund

Kontaktperson: Mohamed Temsamani

mohamed.temsamani@fifs.se

Pressmeddelande 171220: Muslimska trossamfunden kräver en ursäkt av justitie- och inrikesministern2018-07-18T15:52:04+00:00