Den pågående pandemin har haft djupgående konsekvenser för världen på globalt, regionalt och lokalt plan. Likt alla andra områden i vårt samhälle har pandemin också påverkat muslimska civilsamhället generellt och trossamfunden samt moskéerna specifikt. Allah välsignelser över oss är många och vi tar en hel del av dem för givet, vem av oss hade trott av vi under större delen av detta år inte skulle ha möjlighet att be och dyrka Allah i våra moskéer som blev en av konsekvenserna av coronakrisen.

Tyvärr blev det inte heller någon kortvarig kris utan har dragit ut på tiden. Vi ville därför skaffa oss en bild hur våra moskéer har drabbats av pandemin. Vi skickade därför ut en enkät till våra medlemsföreningar där de fick besvara ett antal frågor om deras situation. Frågorna berörda bl.a. spridningen av covid-19, ekonomi och den ordinarie verksamheten. Vi har nu sammanställt moskéernas svar i en mindre rapport som vi lanserar idag, du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Vi som trossamfund är väldigt stolta över våra moskéer över hur de har hanterat pandemin, både vad gäller att ställa om verksamheten men också deras engagemang och bidrag till krisberedskapsarbetet lokalt. Vi kan ur rapporten dra följande slutsatser:

 

  1. Moskéerna har varit väldigt ansvarsfulla och följt myndigheternas beslut, rekommendationer och riktlinjer. Många av dem har även vidtagit starkare åtgärder än de som ställts av myndigheter.
  2. Att coronakrisen har medfört ett tydligt inkomstbortfall för våra medlemsföreningar, detta har som konsekvens att en del föreningar har problem med att täcka sina fasta kostnader.
  3. Det finns en överhängande risk att en del moskéer kommer bli tvungna att lägga ner sin verksamhet till följd av det ekonomiska bortfallet. Även trossamfunden är i behov av ekonomiskt stöd för att undvika ett sådant resultat.
  4. Våra moskéers kostnader är jämförelsevis väldigt låga, således behövs inga jättesummor för att rädda trossamfunden från att lägga ner sin verksamhet.
  5. Våra moskéer har varit väldigt aktiva i arbetet mot coronakrisen och dess konsekvenser både nationellt och lokalt. Verksamheterna har gjorts tillsammans med lokala- och nationella myndigheter, andra muslimska föreningar och med övriga föreningar i civilsamhället.