Sveriges imamråd
Ramadan och Shawwals början 1441-H -2020
Ramadans första dag är Fredag 24 april 2020
Månaden Shawwal (Eid Al Fitr) är söndag 24 maj 2020

 

Tacksamhet tillkommer Allah och fred och välsignelser över profeten Mohammad. Sveriges Imam Råd tar tillfället i akt, att under dessa heliga dagar påminna om att hålla ett fast grepp om Guds räddningslina och inte låta oss splittras. Allah SWT säger i Koranen:“Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! Minns Guds välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder”. [Al-Imran 103]. Vi ber Allah den allsmäktige att acceptera allas fastan och bön och goda gärningar och gör denna välsignade månad en månad som kommer med godhet, lätthet och barakah.

Rådet tar tillfället i akt för att meddela Ramadans och Shawwals början för året 2020 – 1441H:

 De villkor som fastställs av Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning i sin resolution som antogs vid dess nittonde ordinarie möte som ägde rum i Istanbul under perioden 8- 12 Rajab1430hijri/ 30 juni- 4 juli 2009.

 Baserat på vad som beslutats av det internationella fiqh rådet i sin resolution nr.18 som antogs under tredje konferensen år 1986, från det första mötet om gemensam hijri
kalender som hållits i Istanbul under perioden 26-29 dhil-Hijjah 1389 hijri / 27-30 november år 1978.

 Resolutioner från världskonferensen om fastställandet av måncykler mellan de lärda och astronomer som anordnats av fiqh rådet tillhörande Muslimska Världens Förbund, som ägde rum i Mecka den 19-21 Rabi´awal 1433 hijri/11-13 februari 2012, i vilken ett stort antal lärda, forskare och astronomer deltog.

 Det nysläppta utfallet från den internationella islamiska konferensen som behandlade enandet av hijri kalendern, vilken ägde rum i Istanbul mellan 21-23 Shaaban 1437 hijri, motsvarande 28-30 maj 2016. I denna konferens deltog mer än 70 länder representerade av dess tjänstemän, trosministeriet (Al- Awqaf), Fatwa-råd, Foqahaa, sakkunniga samt astronomer mm. Detta utöver de allra flesta Fatwa råd runtom i världen.

 

Resolutionen har godkänt en uppsättning grundläggande principer och standarder, de viktigaste är:

 Principen i plikten att fasta Ramadan är att månaden inträffar med avgörande bevis. Astronomisk vetenskap ger oss informationen i förväg om nymåne och när och var den kan åskådas, och vilket inte kan motsägas.

 Ingen hänsyn tas till var månen skådas, för att Profetens hadith (S.A.W) “Fasta när ni skådat den, och bryt fastan när ni skådat den” inte ger en begränsning till var på jorden
månen ska skådas. Även profetens SAW hadith, er fasta är dagen ni fastar, och er fitr är när ni avbryter fastan och offerfesten när ni offrar.

 I och med nyttjandet av astronomiska beräkningar för tidpunkten av nymånen som kan åskådas därmed kan vi bestämma dagen för månadens början enligt dessa
principer:

1. Att nymånen ska vara minst 15 timmar och 24 minuter gammal, det är tiden mellan nymånen och att åskådliggöra den med blotta ögan vid solnedgången.
2. Att månens höjd över horisonten är minst 7 grader.
3. Att månens nedgång är efter solens nedgång med minst 22 minuter.
4. Att vinkeln mellan månen och solens position är minst 7 grader.

Baserat på detta meddelar Sveriges Imamråd följande:

1. Att noggranna astronomiska beräkningar bekräftade att Ramadanmånads nymåne för år 1441 hijri föds kl. 02:26 GMT torsdagen 23.e april 2020, vilket motsvarar 30 sha’ban 1441 hijri. Detta motsvarar kl. 05:26 för Mecka lokaltid.
2. Det är möjligt att åskåda månen med blotta ögat i större delen av nord och Sydamerika samt i Afrika med teleskop.
3. Därmed infaller den första dagen av månaden Ramadan för år 1441 hijri/2020 fredagen den 24:e april 2020.

Gällande Shawwal månad till år 1441 hijri/ år 2020 så har:

1. De astronomiska beräkningarna påvisat att nymånen för månaden Shawwal år 1441 hijri föds klockan 17:39 (GMT) på fredagen den 22 maj 2020 motsvarade den 29.e ramadan. Vilket motsvarar kl. 20:39 Mecka lokaltid.
2. Därmed går nymånen inte att åskåda på fredagen 22:a maj, den går däremot att åskåda lördagen den 23 Maj i Nord och Sydamerika, Afrika, Mellanöstern och större delen av Europa, ramadan kommer då vara 30 dagar om Allah vill.
3. Därmed infaller den första dagen av Shawwal (EidAl-Fitr) år 1441 hijri, söndagen den 24 Maj 2020 in Sha’ Allah.

Vi ber Allah att muslimerna mottar denna välsignade månad i tillstånd av godhet, välsignelse och stolthet. Må Allah acceptera från oss, och våra goda gärningar… Lov och pris tillkommer
Allah.

Sveriges Imamråd
26:e Mars 2020